Hukuk ve Toplumsal Değişim

Modern dönemde hukuk bireyin hayatını en kapsamlı şekilde kuşatan kurumlardandır ve bu özelliği giderek artan bir mahiyete sahiptir. Bu kuşatıcı özelliği bir taraftan bireyin yaşadığı sorunları gidermeye yönelikken diğer taraftan vatandaşlık bağlamında bir düzen kurma hedefini gözetmesi anlamına gelir. Lakin modern dönemde hukukun bu temel iki işlevinin yerine getirilmesinde oldukça acil ve ciddi problemlerin varlığından da söz etmek gerekir.

Özellikle yasa hukukunun sorunların çözümünde tarafları tatmin edememesinden, uzun prosedürel hukuki süreçlerin taraflara hem zaman hem de masraf bakımından aşırı maliyet üretmesine kadar bir dizi problem literatürde tartışılmaktadır. Diğer taraftan ulus devlet vatandaşlık temeline dayalı düzen kurma işlevinin gerek bireyi yadsıyan boyutları gerekse kuruluş paradigmasındaki değişimler dolayısıyla yeniden ele alınması gerekliliği önemli sorunlar olarak durmaktadır. 

Bu çerçevede hukuk ve toplum atölyesi öncelikli olarak modern dönemde hukuk toplum ilişkilerinin mahiyetine ilişkin çeşitli problem alanlarında literatür değerlendirmesi yapmayı hedeflemektedir. Sonrasında bu değerlendirmelerin somut bir hukuki alan üzerinden Türkiye toplumundaki karşılığı alan araştırmasına konu edilecektir. Böylece hem hukuki tartışmaların güncel boyutunun takip edilmesi hem toplumdaki hukuk algısının mevcut durumunun tespit edilmesi hem de bunun alan araştırması ile somut verisinin elde edilmesi atölye kapsamında kazanım olarak hedeflenmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Faruk OCAKOĞLU

Sakarya İlahiyat lisans mezuniyeti sonrası, İslam Hukuku alanında Sakarya İlahiyatta Yüksek Lisansını tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Kodifikasyondan Resepsiyona: Aile Hukukundaki Değişmeler ve Toplumsal Etkileri” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Halen Kırklareli üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Akademik ilgi alanları hukuk, suç-sapma ve din sosyolojileridir.