03 Haziran 2023, Cumartesi/ Eyüp- İstanbul

Sosyolojik analiz toplumsal değişimin doğrultusunun, ivmesinin, derinliğinin ve kapsayıcılığının incelenmesi ile özdeş bir çabayı imler. Bu kapsamda Toplumsal Değişim Enstitüsü olarak lisansüstü öğrencilerin katılımıyla gerçekleştireceğimiz sempozyumda toplumsal değişimin farklı ancak tamamlayıcı boyutlarını ana temalarımız olarak seçmiş bulunmaktayız. Sempozyumda ele alınmasını planladığımız ana temalar aşağıda sıralanmıştır.

Yeni medya araçlarının, iletişim teknolojilerinin hangi biçimlerde ve kapsamda insan yaşamına müdahale ettiği; bu müdahalenin toplumsal yaşamın farklı boyutlarında ne şekilde değişimleri tetiklediği günümüz sosyal teorisinde ve saha araştırmalarında önemli bir çalışma alanı olarak öne çıkmaktadır. İletişim teknolojileri, kültürü ve toplumsal hayatı doğrudan veya dolaylı şekillerde sadece etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda onları yeniden üretmektedir. Bu nedenle toplumsal değişimin güncel bir teması olarak yeni medyanın bu sempozyum dahilinde ana başlıklardan biri olması öngörülmüştür.

Yeni medya araçları ve iletişim teknolojileri dini söylemlerin mahiyeti, işlevselliği, kapsamı ve görünürlüğünü değiştirmektedir. Dini söylemler belirsiz bir kamuya açılırken kitle iletişim araçlarının gittikçe artan oranda bireylere özerk alanlar inşa etmesi bilginin demokratikleşmesinin yeni bir safhasına işaret ederken, sosyolojik bir olgu olarak dinin bu yeni dünyada geleneksel biçiminden farklı olarak yeniden üretilmesi söz konusudur. Bu bağlamda sosyal medya ve din söylemler arasındaki ilişki biçimleri sempozyumun temel temalarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Sinema ve toplum arasında birbirilerini kurmalarını mümkün kılan çift yönlü kültürel iklim modern toplumsal gerçekliğin inşa edilmesi ve sürdürülmesinde merkezi bir öneme sahiptir. Bu bağlamda sinemanın ürettiği toplumsal tipler ve temalar ile yaşanan biçimiyle toplumsal gerçeklikler arasındaki karşılıklı ilişkiler, sosyal bilimler çerçevesinde ele alınan önemli konulardan biri olarak öne çıkmaktadır. Toplumsal değişim bağlamında sinemada temsil stratejileri, belirli kültürel uygulamalarla ilişkisi, daha geniş sosyal hareketler ve eğilimlerle bağlantılarının ele alınması sempozyumun bir diğer teması olarak seçilmiştir.

Modernleşme, toplum ve hukuk arasındaki ilişkiler tarihsel, teorik ve pratik açılardan oldukça önemli bir çalışma alanına tekabül etmektedir. Sempozyum kapsamında modern hukuki düzenlemeler ile aile kurumu arasındaki ilişkilerin ele alınması öngörülmüştür. Aile hukuku alanında gerçekleştirilen düzenlemelerin aile üzerindeki etkileriyle birlikte, toplumsal alanda ortaya çıkan değişimlerin aile hukuku üzerindeki etkilerinin karşılıklı olarak ele alınması hedeflenmektedir.

Sempozyum Temaları

  • Sosyal Medya ve Din
  • Sinema ve Toplum
  • Yeni Medya
  • Gençlik
  • Hukuk ve Aile

Önemli Tarihler

  • Sempozyum Özet Gönderimi Son Tarih: 01 Şubat 2023
  • Sempozyum Tam Metin Gönderimi Son Tarih: 15 Mayıs 2023